نام و نام خانوادگی: علی صفرعلی

سمت: مدیرعامل و نایب رئیس مدیره-موظف

مدرک تحصیلی – رشته: دکترای مدیریت مالی

تاریخ انتصاب: 1399/03/24

اطلاعات تماس: 88715030

نام و نام خانوادگی: رضا نثاری

سمت: عضو هیات مدیره-غیرموظف

مدرک تحصیلی – رشته:  دکترای برنامه ریزی محیط زیست

تاریخ انتصاب: 1399/03/24

اطلاعات تماس: 59-88106058

نام و نام خانوادگی: محمدخجسته باقرزاده

سمت: رئیس هیات مدیره-غیرموظف

مدرک تحصیلی – رشته:

تاریخ انتصاب: 1391/09/29

اطلاعات تماس: 88715030

نام و نام خانوادگی: جمال الدین الوانی

سمت: عضو هیات مدیره-موظف

مدرک تحصیلی – رشته: دکترای پزشکی

تاریخ انتصاب: 1399/02/01

اطلاعات تماس: 88701010 داخلی 509

نام و نام خانوادگی: علی جلالی ارک

سمت: عضو هیات مدیره-غیرموظف

مدرک تحصیلی – رشته: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تاریخ انتصاب: 1399/03/24

اطلاعات تماس: