نام و نام خانوادگی: علی صالحی

سمت: مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

تاریخ انتصاب: 1401/03/01

اطلاعات تماس: 88715030

نام و نام خانوادگی: رضا نثاری

سمت: عضو هیات مدیره-غیرموظف

مدرک تحصیلی – رشته:  دکترای برنامه ریزی محیط زیست

تاریخ انتصاب: 1399/03/24

نام و نام خانوادگی: احمد صادقی

سمت: عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: جمال الدین الوانی

سمت: عضو هیات مدیره-موظف

مدرک تحصیلی – رشته: دکترای پزشکی

تاریخ انتصاب: 1399/02/01

نام و نام خانوادگی: علی جلالی ارک

سمت: عضو هیات مدیره-غیرموظف

مدرک تحصیلی – رشته: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تاریخ انتصاب: 1399/03/24