چرا این روزها اغلب سهامداران در حال فروش سهامشان هستند؟

دکتر علی صفرعلی گفت: گزارش‌های ۶ ماهه اغلب شرکت‌ها خوب است، اما متاسفانه شاهد هستیم بخاطر جو روانی موجود در بازار، فشار فروش در بازار همه گیر شده است. فشار دولت برای فروش سهام از روی حقوقی ها برداشته شود جو منفی بازار هم ازبین میرود.